Yksi keskeisistä tavoitteistamme on tukea kestävää kehitystä rahoittamalla siirtymistä uusiutuvaan energiaan.

9,6
gigawattia

Tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliomme, sisältää kehityshankkeet

1 455 562
tonnia

 Toteutunut hiilidioksidipäästövähennys vuonna 2023*

624 359
kotitaloutta

Vuonna 2023 tuotettu energiamäärä vastaa
624 359 kotitalouden vuotuista energiankulutusta*


* Laskelmat perustuvat projektitason tietoihin. Hiilidioksidipäästövähennykset ja kotitalouksien määrät lasketaan käyttämällä Euroopan investointipankin ja kolmannen osapuolen varmennettua menetelmää.

Kestävät investoinnit

Ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintopolitiikka kuuluvat olennaisina osina investointiprosessiimme ja energiainfrahankkeiden hallintaan. Toimimme hyvässä yhteistyössä maanomistajien ja muiden sidosryhmien, kuten paikallisyhteisöjen, kanssa. 

Sijoituksemme lisäävät työllisyyttä merkittävästi hankkeiden rakentamisen ja käytön aikana. Lisäksi ne myös parantavat paikallista infrastruktuuria sekä sähköverkkoa.

 

Euroopan Unionin kestävän rahoituksen sääntely

Taaleri Energia Funds Management noudattaa Euroopan Unionin kestävän rahoituksen sääntelyä. Sääntelyn tavoitteena on lisätä sijoitusten läpinäkyvyyttä ja helpottaa kestävyyttä koskevien tietojen saatavuutta sijoittajille. 

Rahastot osallistuvat kestävien sijoitustavoitteiden saavuttamiseen rakentamalla ja tuottamalla uusiutuvaa energiaa; ja siten myötävaikuttavat merkittävästi tuottamalla hiilidioksidipäästövähenemiä.

Lisätietoja sisäisistä prosesseistamme löytyy ESG-politiikasta ja lisätietoa rahastojen kestävyystiedoista löytyy rahastokohtaisilta sivuilta.

Hyvät hallintotavat 

Taaleri Energia noudattaa hyviä hallintotapoja, soveltuvia kansallisia, paikallisia ja EU-tason lakeja ja sääntelyjä ja on sitoutunut toimimaan Taaleri-konsernin Toimintaperiaatteiden, Kestävyysriskipolitiikan ja Vastuullisuuspolitiikan mukaisesti. Lisäksi noudatamme omaa liiketoimintakohtaista ESG-politiikkaa ja Palkitsemispolitiikkaa.  

Taaleri Energia pyrkii mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että myös kumppanimme noudattavat toimintaperiaatteita, jotka ovat linjassa politiikkojemme ja Partner Code of Conductimme kanssa. Lähtökohtaisesti valitsemme yhteistyökumppanimme tarkasti, emmekä toimi tai aloita yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka rikkovat lakeja tai hyviä hallintotapoja. 

Sijoituskohteidemme tulee sitoutua raportoimaan taloudellisia ja muita tietoja sekä kehittämään asianmukaiset prosessit hyvien hallintotapojen johtamiseksi ja dokumentoimiseksi. 

 

Palkitseminen

Taaleri Energian palkitsemispolitiikka tukee sitoutumistamme kestävyyteen ja kestäviin riskienhallintakäytäntöihin. Palkitsemispolitiikka varmistaa, että muuttuvat palkitsemiset tukevat pitkällä aikavälillä meidän, meidän hallitsemien rahastojen ja sijoituksien sekä sijoittajien etuja samalla integroiden kestävyyden ja riskien hallinnan muihin arviointeihin.

Kestävyysriskien huomioon ottaminen: Palkitsemisjärjestelmämme ottaa huomioon muun muassa kestävyystavoitteita. Palkitsemispolitiikkamme on osa Taaleri Energian laajempaa riskienhallintaa, jonka tavoitteena on estää epäterveellinen riskinotto. Muuttuvan palkitsemisen lyhyen aikavälin tavoitteet sisältävät kestävyyteen liittyviä tavoitteita. Näin varmistamme, että kaikki henkilöstön ja yhtiön toimet ja päätökset tukevat pitkän aikavälin kestävyystavoitteitamme ja välttävät riskinottoa, joka voisi vaarantaa nämä tavoitteet.

Sääntelyn mukainen palkitseminen: Palkitsemiskäytäntömme on laadittu huomioon ottaen EU:n asetuksen (EU/2019/2088) kestävän rahoituksen tiedonantovaatimus. Muuttuvan palkkion perustana on henkilökohtaisten, liiketoimintayksikön ja koko liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen. Kestävyysriskipolitiikan tai palkitsemispolitiikan ohjeiden vastoin toimiminen voi johtaa muuttuvan palkitsemisen mitätöimiseen.

Haluamme varmistaa, että emme ainoastaan noudata EU:n säädöksiä, vaan tuemme myös kestäviä sijoituskäytäntöjä, kohdistaen työntekijöiden kannustimet pitkän aikavälin kestävyystavoitteisiin.

 

Raportit

Taaleri Energia on koostanut vuoden kohokohdat ja vaihtoehtorahastojen hoitajan näkemykset ajankohtaisista vastuullisuusteemoista raportissaan, Taaleri Energia Sustainability report 2023. Lukeaksesi lisää Taaleri Energian vastuullisen sijoittamisen strategiasta, toimenpiteistä ja fokusalueista, voit ladata oman kopiosi raportista tästä (pdf, englanniksi).

Taaleri Energia on julkaissut ensimmäisen raporttinsa ilmastoon liittyvistä taloudellista riskeistä ja mahdollisuuksista (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Oheisessa raportissa näitä kuvataan TCFD:n mukaisesti neljää eri aihealuetta: hallinnointia, strategiaa, riskienhallintaa sekä mittareita ja tavoitteita. Lue koko raportti täältä (pdf, englanniksi).

Taaleri Energia Funds Management Oy ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset. Finanssimarkkinatoimijan vapaaehtoinen ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin on luettavissa täällä (pdf). 

 

Jäsenyydet ja sitoumukset

Taaleri-konserni on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Net Zero Asset Managers -aloitteen.

Kuulumme FINSIF - Finland’s Sustainable Investment Forum Ry:n jäseniin ja olemme mukana Finnish Business & Society:ssa (FIBS), pohjoismaiden suurimassa yritysvastuuverkostossa, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävää liiketoimintaa ja kehittää yritysten asiantuntijuutta.

Principles for Responsible Investment logo
FINSIF logo
FIBS Logo