Taaleri Tuulitehdas II on Taalerin toinen tuulivoimaan Suomessa sijoittanut rahasto.

Taalerin toinen tuulivoimaan sijoittava rahasto, Tuulitehdas II, lanseerattiin vuoden 2014 toukokuussa ja rahasto oli auki merkinnöille vuoden. Rahastoon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 84 miljoonaa euroa yhteensä noin 520 sijoittajalta.

Rahasto rakennutti kahdeksan tuulipuistoa Suomeen: Alavieskaan, Iihin, Ylivieskaan, Kankaanpäähän, Karviaan, Perhoon ja Suomussalmelle. Kokonaisuus käsittää yhteensä 186,3 MW tuulivoimaa.

Rahaston myönteinen ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentamien tuulipuistojen ansiosta hiilidioksidipäästöjä (CO2e) on vähennetty vuoden 2022 loppuun mennessä jo noin 1 341 800 tonnia. Päästövähennykset vastaavat noin 130 300 suomalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä. Samalla kasvatetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja pienennetään sähköntuontia.

Rahaston portfolion rakentaminen aloitettiin Ylivieskan Pajukosken tuulipuistosta joulukuussa 2014 ja viimeisenä valmistui heinäkuussa 2016 Kivivaara-Peuravaara 2A -tuulipuisto Suomussalmella. Rahaston tuulipuistoissa on vuoden 2022 loppuun mennessä tuotettu puhdasta sähköä noin 3 792 000 megawattituntia (MWh).

Tuulitehdas II -rahasto irtautui ensimmäisestä sijoituskohteestaan 8.1.2020 toteutetulla kaupalla, kun Myllykankaan Tuulipuisto II Ky myytiin eteläkorealaisen sijoittajaryhmän hallinnoimalle yhtiölle. Taaleri Energia hoitaa sopimuksen perusteella edelleen kaupan kohteena ollutta tuulipuistoa.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Rahastotuote Tuulitehdas II on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoiksi, joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteisiin sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahastotuotteen sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan sisäisillä ja ulkoisilla asianmukaisen huolellisuuden tarkastetuilla sekä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioinnilla. Kaikki rahaston sijoituskohteet ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja näiden toimien toteutuminen arvioidaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahaston investoinneilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta rahoittamalla uusiutuvan energian hankkeita. Rahaston kestävyystavoitteena on tehdä investointeja, jotka edistävät EU:n ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitetta.  

Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Kaikki sijoitettavat varat (100 %) kohdistetaan kestäviin, taksonomian mukaisiin sijoituksiin. Sijoituskohteiden hankkeet tuottavat uusiutuvaa energiaa maatuulivoimapuistojen avulla. Rahaston sijoitukset kohdistuvat Suomeen. Rahasto tulee edistämään merkittävästi hiilidioksidipäästövähenemiä. Rahaston taksonomianmukainen kestävyystavoite on ilmastonmuutoksen hillintä. Rahaston strategiana on rahoittaa ainoastaan taloudellista toimintaa, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti. 

Rahaston kestävää sijoitustavoitetta, jota kuvataan kohdassa ”Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite” seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa määritetyistä keskeisimmistä resurssitehokkuutta kuvaavista kestävyysindikaattoreista, jotka mittaavat rahaston kestävyystavoitteita. Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren.

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat indikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahastotuotteen kestäviä sijoitustavoitteita, ympäristöominaisuuksia tai ympäristötavoitteita ja -vaikutuksia, ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään sijoituskohteilta kvartaaleittain ja raportoidaan muun rahaston raportoinnin yhteydessä vuosittain.

Koko sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, minkä vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Arviot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan kestävyysvaikutuksia, joten pystymme varmistamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumisen.

Varmistaaksemme, että rahaston sijoitukset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, käyvät sijoitukset läpi huolelliset ESG-, tekniset, taloudelliset, kaupalliset, vero- ja juridiset due diligence -tarkastelut ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi sijoituskohteet sitoutuvat raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu eikä rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle, yhteiskunnalle tai työntekijöille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan rahaston tai sen arvoketjun toiminnassa. Seuraamme ja auditoimme sekä omaa että sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa. Kuitenkin rahaston kestävän tavoitteen seuraamiseen ja todentamiseen käytetyt indikaattorit ja tavoitteet täyttävät EU:n ilmastonmuutoksen vertailuarvoille ja EU:n Pariisin sopimuksen yhteiset vähimmäisstandardit, jotka on määritelty asetuksessa (EU) 2020/1818. Kohdeyhtiöt sitoutetaan asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää