Taaleri SolarWind III -rahasto on aurinko- ja tuulienergiaan, sekä akkuvarastointiin sijoittava kansainvälinen pääomarahasto.

Taaleri SolarWind III -rahasto sijoittaa aurinko- ja tuulienergiaan sekä akkuvarastoihin viidellä keskeisellä markkina-alueella; Pohjoismaat ja Baltia, Puola, Kaakkois-Eurooppa, Espanja ja Texas.

Taaleri SolarWind III Fund on SFDR asetuksen mukainen artikla 9. rahasto, jonka odotetaan rahoittavan jopa 1,9 gigawattia uusiutuvan energian rakentamista ja syrjäyttävän noin 2,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Rahaston toinen sulkeminen suoritettiin joulukuussa 2023.

Tämä rahastotuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteen kestäviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahaston kestävä sijoitustavoite on kehittää, rakentaa ja hallinnoida maatuulivoima, aurinkovoima ja akkuhankkeita. Sijoituksilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään merkittävästi hiilidioksidipäästövähenemiä. Sijoituskohteet tulevat tuottamaan uusiutuvaa energiaa maalla sijaitsevien tuulipuistojen, aurinkopuistojen avulla sekä tasaavat sähköverkkoa ja sähkön jakelua akkusijoituksien avulla. Taksonomia kelpoisien sijoituksien merkittävä kontribuutio on ilmastonmuutoksen hillinnän ympäristötavoitteeseen.

Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 ja Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Vähintään 98 % sijoitetuista varoista allokoidaan kestäviin sijoituksiin, jotka ovat Rahaston sijoitusstrategian mukaisia. Kestävistä sijoituksista vähintään 93 % sijoitetaan Taksonomian mukaisiin taloudellisiin toimiin ja 5 % sijoituksiin, joilla on ympäristötavoite, mutta eivät ole taksonomia kelpoisia. Taksonomia ei luokittele sijoituksia kehitysvaiheen hankkeisiin, joten ne eivät ole Taksonomia kelpoisia. Nämä sijoitukset täyttävät SFDR kestävän sijoituksen määritelmän.

Rahastonhoitaja huolehtii, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan sisäisillä ja ulkoisilla asianmukaisten huolellisuuden tarkasteluilla sekä huomioimalla kaikki pakolliset ja kaksi vapaaehtoista pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavat indikaattorit. Rahastonhoitaja sitouttaa kaikki rahaston sijoituskohteet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja hyvää hallintotapaa. Näiden toimien toteutuminen arvioidaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Rahaston sijoitusstrategiana on sijoittaa kontrolloidusti kehitys-, rakennus- ja operatiivisen vaiheen projekteihin. Rahastonhoitajalla on osittainen tai kokonainen määräysvalta sijoituskohteissa, varmistaen kuitenkin toteuttaa rahastonhoitajan toimintaperiaatteet kokonaisvaltaisesti. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Rahaston rahoittaa ainoastaan taloudellista toimintaa, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti. Rahaston kestävää sijoitustavoitetta seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa määritetyistä keskeisimmistä resurssitehokkuutta kuvaavilla kestävyysindikaattoreilla, jotka liittyvät rahaston kestävyystavoitteen mittaamiseen. Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren. 

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat kestävyysindikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahaston kestävää sijoitustavoitetta ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään sijoituskohteilta kvartaaleittain ja raportoidaan muun rahaston raportoinnin yhteydessä vuosittain.  

Sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen ja pääasiallisten haitallisten indikaattoreiden laskeminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, minkä vuoksi niihin liittyy epävarmuutta. Arviot vaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan näitä vaikutuksia.  

Varmistaaksemme, että sijoitukset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, käyvät ne läpi huolelliset ESG-, tekniset-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -tarkastelut ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi rahastonhoitaja sitoutuu raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten. 

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu eikä rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle, yhteiskunnalle tai työntekijöille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan rahaston tai sen arvoketjun toiminnassa. Seuraamme ja auditoimme sekä omaa että sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa. Kuitenkin rahaston kestävän sijoitus tavoitteen seuraamiseen ja todentamiseen käytetyt indikaattorit ja tavoitteet täyttävät EU:n ilmastonmuutoksen vertailuarvoille ja EU:n Pariisin sopimuksen yhteiset vähimmäisstandardit, jotka on määritelty asetuksessa (EU) 2020/1818. Kohdeyhtiöt sitoutetaan asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Lue lisää

Taaleri SolarWind III -rahasto omistaa n. 60 eri kehitysvaiheessa olevaa tuuli-, aurinko- ja energiavarastohanketta,

Lue lisää rahaston sijoituksista