Taaleri SolarWind II on aurinko- ja tuulienergiaan sijoittava kansainvälinen pääomarahasto.

Rahaston sijoitukset on hajautettu pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin viidellä keskeisellä markkina-alueella: Pohjoismaissa & Baltiassa, Puolassa, Kaakkois-Euroopassa, Iberiassa ja Texasissa.

Rahaston sijoittajiin kuuluvat Euroopan investointipankki (EIP), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), Obligo Global Infrastruktur II -rahasto, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö (NEFCO), Kirkon eläkerahasto (KER), Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä, lahjoitusrahastoja ja omaisuudenhoitoyhteisöjä.

Taaleri SolarWind II -rahasto rahasto on tehnyt 11 sijoitusta, ja rahaston odotetaan olevan täysin sijoitettu vuoden H1 2023 loppuun mennessä. Rahasto on suljettu, eikä se enää ota uusia sijoittajia.

Taaleri SolarWind II -rahaston hankkeet ovat tuottaneet puhdasta sähköä vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä noin 1 900 000 megawattituntia (MWh), mikä on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä (CO2e) vuoden 2022 loppuun mennessä jo noin 630 000 tonnia.

SolarWind II- ja SolarWind II CEE -rahastojen (yhdessä Rahasto) tavoitteena on toteuttaa kestäviä sijoituksia.

Tämä rahastotuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Best ESG Fund Energy Transition Clean Energy (1)(1).png

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahastotuotteen sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan sisäisillä ja ulkoisilla asianmukaisen huolellisuuden tarkastetuilla sekä pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten arvioinnilla. Kaikki rahaston sijoituskohteet ovat sitoutuneet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja näiden toimien toteutuminen arvioidaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Rahaston investoinneilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta rahoittamalla uusiutuvan energian hankkeita. Rahaston kestävyystavoitteena on tehdä investointeja, jotka edistävät EU:n ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitetta.  

Rahasto tekee SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Kaikki sijoitettavat varat (100 %) kohdistetaan kestäviin, taksonomian mukaisiin sijoituksiin. Sijoituskohteiden hankkeet tuottavat uusiutuvaa energiaa maatuulivoimapuistojen ja aurinkoenergiapuistojen avulla. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Rahasto tulee edistämään merkittävästi hiilidioksidipäästövähenemiä. Rahaston taksonomianmukainen kestävyystavoite on ilmastonmuutoksen hillintä. Rahaston strategiana on rahoittaa ainoastaan taloudellista toimintaa, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti. 

Rahaston kestävää sijoitustavoitetta, jota kuvataan kohdassa ”Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite” seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa määritetyistä keskeisimmistä resurssitehokkuutta kuvaavista kestävyysindikaattoreista, jotka mittaavat rahaston kestävyystavoitteita. Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren.

Rahaston sijoitustavoitteita tai ominaisuuksia mittaavat indikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahastotuotteen kestäviä sijoitustavoitteita, ympäristöominaisuuksia tai ympäristötavoitteita ja -vaikutuksia, ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään sijoituskohteilta kvartaaleittain ja raportoidaan muun rahaston raportoinnin yhteydessä vuosittain.

Koko sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen arvioiminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, minkä vuoksi niihin liittyy aina pientä epävarmuutta. Arviot pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan kestävyysvaikutuksia, joten pystymme varmistamaan kestävän sijoitustavoitteen toteutumisen.

Varmistaaksemme, että rahaston sijoitukset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, käyvät sijoitukset läpi huolelliset ESG-, tekniset, taloudelliset, kaupalliset, vero- ja juridiset due diligence -tarkastelut ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi sijoituskohteet sitoutuvat raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu eikä rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle, yhteiskunnalle tai työntekijöille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan rahaston tai sen arvoketjun toiminnassa. Seuraamme ja auditoimme sekä omaa että sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa. Kuitenkin rahaston kestävän tavoitteen seuraamiseen ja todentamiseen käytetyt indikaattorit ja tavoitteet täyttävät EU:n ilmastonmuutoksen vertailuarvoille ja EU:n Pariisin sopimuksen yhteiset vähimmäisstandardit, jotka on määritelty asetuksessa (EU) 2020/1818. Kohdeyhtiöt sitoutetaan asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Taaleri SolarWind II -rahasto on tähän mennessä tehnyt 11 sijoitusta:

Oltavan tuulipuisto, Suomi

91 megawatin ja 19 tuulivoimalan tuulipuisto Suomessa (lehdistötiedote)

Haram-tuulipuisto, Norja

34 megawatin ja 8 tuulivoimalan puisto Norjassa (lehdistötiedote)

Escalade-tuulipuisto, USA

336 megawatin ja 65 tuulivoimalan puisto Yhdysvalloissa (lehdistötiedote)

Mlawa- ja Grajewo-tuulipuistot, Puola

51.4 megawatin ja 24 tuulivoimalan puistot Puolassa (lehdistötiedote)

Isonevan tuulipuisto, Suomi

126 megawatin ja 21 tuulivoimalan puisto Suomessa (lehdistötiedote)

Murtotuulen tuulipuisto, Suomi

126 megawatin ja 21 tuulivoimalan puisto Suomessa (lehdistötiedote)

Niebla-aurinkoenergiahanke, Espanja

50 MWp:n aurinkovoimala Espanjassa (lehdistötiedote)

Anykščiai-tuulipuisto, Liettua

49,5 megawatin ja 9 tuulivoimalan puisto Liettuassa (lehdistötiedote)

Jonava-tuulipuisto, Liettua

70 megawatin ja 13 tuulivoimalan puisto Liettuassa (lehdistötiedote)

Rokiškis-tuulipuisto, Liettua

66 megawatin ja 12 tuulivoimalan puisto Liettuassa (lehdistötiedote)

Zadar-tuulipuisto, Kroatia

111 megawatin ja 25 tuulivoimalan puisto Kroatiassa (lehdistötiedote)