Taaleri SolarWind I on Suomen ensimmäinen kansainvälisesti uusiutuvaan energiaan sijoittava pääomarahasto.

Taalerin vastaus maailmanlaajuisten energiamarkkinoiden murrokseen oli perustaa Taaleri SolarWind I -rahasto, joka avattiin sijoittajille loppuvuodesta 2016. Rahasto keräsi kuuden kuukauden aikana noin 87 miljoonan euron sijoitussitoumukset yhteensä noin 500 sijoittajalta. Rahaston sijoittajat ovat pääosin suomalaisia institutionaalisia ja HNW-sijoittajia.

Taaleri SolarWind I -rahaston sijoitusaika päättyi 31.1.2019. Rahasto on hankkinut merkittäviä osuuksia 158 MW:n tuulipuistosta Serbiassa, 248 MWp:n aurinkoenergiahankkeesta Jordaniassa sekä täyden omistuksen kahdesta tuulipuistosta Ruotsissa (yhteensä 37 MW).

Rahaston puistoissa on tuotettu puhdasta sähköä vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä noin 4 000 000 megawattituntia (MWh) ja rahaston ympäristövaikutus sen elinkaaren alusta on ollut merkittävä. Rahaston rakentamien puistojen ansiosta hiilidioksidipäästöjä (CO2e) on vähennetty vuoden 2023 loppuun mennessä jo noin 2 700 000 tonnia. 

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Tämä rahastotuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 9 -rahastoksi, jonka tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Ei merkittävää haittaa -periaatetta sovelletaan kaikkiin rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, ja niissä otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tiivistelmä

Rahaston kestävä sijoitustavoite on rakentaa ja hallinnoida maatuuli- ja aurinkovoimaloita. Sijoituksilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään merkittävästi hiilidioksidipäästövähenemiä. Sijoituskohteet tuottavat uusiutuvaa energiaa maalla sijaitsevien tuulipuistojen ja aurinkopuistojen avulla. Taksonomia kelpoisien sijoituksien merkittävä kontribuutio on ilmastonmuutoksen hillinnän ympäristötavoitteeseen.  Rahaston sijoitukset ovat SFDR-asetuksen (EU) 2019/2088 sekä Taksonomia-asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia kestäviä sijoituksia. Kaikki sijoitettavat varat (lähes 100 %) on pyritty kohdistamaan kestäviin, taksonomian mukaisiin sijoituksiin, pois lukien mahdollinen kassassa oleva käteinen (maksimissaan 2 %).

Rahastonhoitaja huolehtii, että sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävyystavoitteelle. Tämä varmistetaan sisäisillä ja ulkoisilla asianmukaisten huolellisuuden tarkasteluilla sekä huomioimalla kaikki pakolliset ja kaksi vapaaehtoista pääasiallisia haitallisia vaikutuksia mittaavat indikaattorit. Rahastonhoitaja sitouttaa kaikki rahaston sijoituskohteet noudattamaan vähimmäistason suojatoimia ja hyvää hallintotapaa. Näiden toimien toteutuminen arvioitiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä sekä säännöllisillä tarkastuksilla.

Rahaston sijoitusstrategiana on ollut sijoittaa kontrolloidusti rakennus- ja operatiivisen vaiheen projekteihin. Rahastonhoitajalla on osittainen tai kokonainen määräysvalta sijoituskohteissa, varmistaen toteuttaa rahastonhoitajan toimintaperiaatteet kokonaisvaltaisesti. Rahaston sijoitukset kohdistuvat pääasiassa Eurooppaan.

Rahasto rahoittaa ainoastaan taloudellista toimintaa, joka mahdollistaa päästöjen vähentämisen tai välttämisen SFDR-asetuksen artiklan 9 (3) mukaisesti. Rahaston kestävää sijoitustavoitetta seurataan keräämällä ja raportoimalla tietoa määritetyistä keskeisimmistä resurssitehokkuutta kuvaavilla kestävyysindikaattoreilla, jotka liittyvät rahaston kestävyystavoitteen mittaamiseen. Rahasto seuraa portfolion kestävyysindikaattorien sekä pääasiallisten haitallisten vaikutusten mittaamiseen liittyvien indikaattorien kehitystä säännöllisesti ja läpi rahaston elinkaaren.

Rahaston sijoitustavoitetta mittaavat kestävyysindikaattorit on määritelty rahaston strategian ja tavoitteiden perusteella arvioimalla, mitkä määrälliset tai laadulliset suureet parhaiten kuvaavat rahaston kestävää sijoitustavoitetta ja mitkä niistä sopivat rahastotuotteen tekemien sijoitusten ominaisuuksille. Kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi käytettäviä ja seurattavia tietoja kerätään sijoituskohteilta kvartaaleittain ja raportoidaan muun rahaston raportoinnin yhteydessä vuosittain. 

Sijoituksen elinkaaren aikaisten päästöjen ja pääasiallisten haitallisten indikaattoreiden laskeminen perustuu usein osittaisiin ennusteisiin ja arvioihin, minkä vuoksi niihin liittyy epävarmuutta. Arviot vaikutuksista ovat kuitenkin suuruusluokaltaan riittävän tarkkoja kuvaamaan ja todentamaan näitä vaikutuksia. 

Varmistaaksemme, että sijoitukset täyttävät kestävien sijoitusten kriteerit, ovat ne käyneet läpi huolelliset ESG-, tekniset-, taloudelliset-, kaupalliset-, vero- ja juridiset due diligence -tarkastelut ennen sijoituspäätöstä. Lisäksi rahastonhoitaja sitoutuu raportoimaan taloudellisia tietoja sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset prosessit hyvän hallintotavan toteutumista ja dokumentointia varten.

Rahastoa ja sen sijoituskohteita sitovilla vaikuttamispolitiikoilla pyritään varmistamaan, että rahaston kestävä sijoitustavoite toteutuu eikä rahaston tai sen rahoittamasta toimista aiheudu merkittävää haittaa ympäristölle, yhteiskunnalle tai työntekijöille, eikä toiminnalla rikota ihmisoikeuksia tai osallistuta korruptioon ja lahjontaan rahaston tai sen arvoketjun toiminnassa. Seuraamme ja auditoimme sekä omaa että sijoituskohteidemme toimintaa säännöllisesti. Rahoitustuotteen kestävän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi ei ole määritetty viitearvoa. Kuitenkin rahaston kestävän sijoitus tavoitteen seuraamiseen ja todentamiseen käytetyt indikaattorit ja tavoitteet täyttävät EU:n ilmastonmuutoksen vertailuarvoille ja EU:n Pariisin sopimuksen yhteiset vähimmäisstandardit, jotka on määritelty asetuksessa (EU) 2020/1818. Kohdeyhtiöt sitoutetaan asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää

Taaleri SolarWind I ‑rahasto on sijoittanut tuuli- ja aurinkoenergiaan kansainvälisesti. Rahasto on tehnyt neljä sijoitusta. 

Lue lisää rahaston sijoituksista